• No.115/49, Anadana samajam, Purasaiwalkam high road , Purasaiwalkam, Chennai - 84
  • +91 89399 98399 / 98407 11908
  • karthik@progithar.com
Ashta Lakshmi Homam,Ayush Homam,Dhanaakarshana Bhairava Maha mantra Homam,Dhanvanthri Homam,Durga homam,Gayathri Homam,Harihara Puthra Homam,Janma Nakshthra Homam,Lakshmi Ganapathy Homam,Lakshmi Gubera Homam,Lakshmi Hayagreeva Homam,Lakshmi Narasimhar Homam,Lalitha sahasranama Homam,Maha Chandi Homam,Maha Ganapathy Homam,Maha Prathyangra Homam,Maha sudharsana homam,Mehtha Dhakshinamoorthy Homam,Mrithyunja Homam,Nava durga Homam,Navagraha Homam,Rudra Homam,Sankatahara ganapathy Homam,Santhana Gopalakrishna Maha Homam,Sodasa Maha Ganapathy Homam,Swayamvara Parvathi Homam,Vaasthu Homam,Vidya Saraswati Homam,Vishnu Sahasranama Homam

Pooja Homam

1 Sri Maha Ganapathy Homam 16 Sri Vishnu Sahasranama Homam.
2 Sodasa Maha Ganapathy Homam 17 Sri Lalitha sahasranama Homam
3 Sri Sankatahara ganapathy Homam 18 Sri Gayathri Homam
4 Sri Lakshmi Ganapathy Homam 19 Sri Mehtha Dhakshinamoorthy Homam
5 Sri Vaasthu Homam 20 Sri Lakshmi Gubera Homam
6 Sri Mrithyunja Homam 21 Sri Vidya Saraswati Homam
7 Sri Maha sudharsana homam 22 Sri Lakshmi Hayagreeva Homam
8 Sri Dhanvanthri Homam 23 Sri Lakshmi Narasimhar Homam
9 Sri Ayush Homam 24 Sri Harihara Puthra Homam (Swamy Iyyappan)
10 Sri Janma Nakshthra Homam 25 Sri Santhana Gopalakrishna Maha Homam
11 Sri Navagraha Homam 26 Sri Ashta Lakshmi Homam
12 Sri Swayamvara Parvathi Homam 27 Sri Rudra Homam
13 Sri Dhanaakarshana Bhairava Maha mantra Homam. 28 Sri Maha Chandi Homam
14 Sri Durga homam 29 Sri Maha Prathyangra Homam
15 Sri Nava durga Homam

Ashta Lakshmi Homam,Ayush Homam,Dhanaakarshana Bhairava Maha mantra Homam,Dhanvanthri Homam,Durga homam,Gayathri Homam,Harihara Puthra Homam,Janma Nakshthra Homam,Lakshmi Ganapathy Homam,Lakshmi Gubera Homam,Lakshmi Hayagreeva Homam,Lakshmi Narasimhar Homam,Lalitha sahasranama Homam,Maha Chandi Homam,Maha Ganapathy Homam,Maha Prathyangra Homam,Maha sudharsana homam,Mehtha Dhakshinamoorthy Homam,Mrithyunja Homam,Nava durga Homam,Navagraha Homam,Rudra Homam,Sankatahara ganapathy Homam,Santhana Gopalakrishna Maha Homam,Sodasa Maha Ganapathy Homam,Swayamvara Parvathi Homam,Vaasthu Homam,Vidya Saraswati Homam,Vishnu Sahasranama Homam
Send-sms