• No.115/49, Anadana samajam, Purasaiwalkam high road , Purasaiwalkam, Chennai - 84
  • +91 89399 98399 / 98407 11908
  • karthik@progithar.com
Angaragan Pariharam,Budhan Pariharam,Chandran Pariharam,Chathru Bhaya Dosha Pariharam,Chevvai Dosha pariharam,Graha Dosha Pariharam,Guru Pariharam,Kaala Sarpa Yoga Pariharam,Kethu Pariharam,Naga dosha Pariharam,Pithru Dosha Pariharam,Puthra Dosha Pariharam,Rahu Pariharam,Sani Pariharam,Sukran Pariharam,Suryan Pariharam,Thirumana dosha Pariharam

parihara homam

1 Suryan 10 Chevvai Dosha pariharam
2 Chandran 11 Kaala Sarpa Yoga Pariharam
3 Angaragan 12 Naga dosha Pariharam
4 Budhan 13 Pithru Dosha Pariharam
5 Guru 14 Puthra Dosha Pariharam
6 Sukran 15 Thirumana dosha Pariharam
7 Sani 16 Graha Dosha Pariharam
8 Rahu 17 Chathru Bhaya Dosha Pariharam
9 Kethu    
       

Angaragan Pariharam,Budhan Pariharam,Chandran Pariharam,Chathru Bhaya Dosha Pariharam,Chevvai Dosha pariharam,Graha Dosha Pariharam,Guru Pariharam,Kaala Sarpa Yoga Pariharam,Kethu Pariharam,Naga dosha Pariharam,Pithru Dosha Pariharam,Puthra Dosha Pariharam,Rahu Pariharam,Sani Pariharam,Sukran Pariharam,Suryan Pariharam,Thirumana dosha Pariharam
Send-sms